OYO 611 Hotel New Mogamiya

3.20
山形県・山形・上山

公式写真

023-632-8000